بغض من🥀💔

خوش اومدید❤️🙈 بیو 🥀 پروف🤭 کلیپ 💜 چالش🥺
1046 channel participants
بغض من🥀💔
یهو دیدی فردا خبر نبودنشون بهت دادن.

نزار ناراهت باشه بخندونش.

میگیری که.

🖤🕊
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
گر تو شوی گناه من توبع نمی کنم زه تو. 💋
بغض من🥀💔
بغض من🥀💔
زندگی بدون دلبر کع زندگی نیست
فقط نفس کشیدنه🥀💔
بغض من🥀💔
ف‍‌رق م‍‌‍‌ا ای‍‌ن ب‍‌ود:
#ش‍‌ب‍‌ای‍‌ی ک‍‌ہ ت‍‌و س‍‌رت #ش‍‌ل‍‌وغ ب‍‌ود و #دی‍‌ر پ‍‌ی‍‌ام‍‌‍‌ م‍‌‍‌ی‍‌دادی م‍‌‍‌ن #گ‍‌وش‍‌ی‍‌م‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌زاش‍‌ت‍‌م ب‍‌غل‍‌م و #ص‍‌داشُ زی‍‌اد م‍‌‍‌ی‍‌ک‍‌ردم‍‌‍‌ ت‍‌ا اگ‍‌ہ ی‍‌ہ #م‍‌‍‌وق‍‌ع خ‍‌اب‍‌م‍ ب‍‌رد ب‍‌ا #پ‍‌ی‍
بغض من🥀💔
‌.
میگما دلبر!
این دلبری چشمات مادر زادیه؟♥️👀🧿
‌.
بغض من🥀💔
تو شروع مه دلخشی هستی ✨️💜
بغض من🥀💔
ته کنار چنده مه حال خاره 🌱❤️

مطالب بیشتر